TRAIL DAS BESTAS – MURAS

Cuarta edición

EDICIÓN 2021 – 11 DE XULLO

 

LOCALIZACIÓN

Localización da Saída e Chegada: Area Recreativa A Veiga. Muras (Lugo)

Distancia en tempo dende a Coruña: 1H.09 Min

Distancia en tempo dende Lugo: 50 Min.

Distancia en tempo dende Ferrol: 44 Min.

Distancia en tempo dende Viveiro: 33 Min

As Coordenadas de Muras son as seguintes:

* Latitude: 43.5033806
* Lonxitude: -7.6875776

Ver en Google Maps

HORARIOS E INFORMACIÓN TÉCNICA

 • 7:00   Apertura secretaría e Recollida de Dorsais.
 • 8:00-8:50   Saída do Maratón (un corredor por minuto)
 • 8:30-10:10 Saída 27k, 14k e Andaina (un corredor de cada modalidad por minuto)
 • Entrega de premios 14k, 27k e Maratón, según se vaia formando o podíum a entrada en meta.
 • 15:30 Peche Meta.

 

 

 

CATEGORIAS

As categorías son as seguintes para tódalas carreiras;

 • Absoluto/a.
 • Veterano/a. A partir dos 46 años.
 • A idade considerada pola organización será a que se teña ao finalizar o ano en curso.

CONTORNO

A proba discurrirá por zonas de especial interese medioambiental da Serra do Xistral e Rio Eume. Pregamos a todos os participantes que respeten a contorna, que non se boten restos de plásticos ou lixo no monte e que non se moleste á posible fauna que se encontré polo percorrido.

PERCORRIDOS

3 distancias: Maratón, 27k y 14k

01.

Maratón

43 kms. desnivel: 1780 metros positivos e 1780 metros negativos.

02.

27k

Desnivel: 1200 metros positivos e 1200  metros negativos.

03.

14k e Andaina

Desnivel 550 metros positivos e  550 metros negativos.

REGULAMENTO

Regulamento e información da carreira

MATERIAL OBRIGATORIO

 

Recipiente para bebida (non haberá vasos nos puntos de hidratación)

 

BALIZAXE DA CARREIRA

Haber 3 tipos de marcas para seguir o percorrido:

 1. Marcas fixas con frechas de dirección en crucezamentos e interseccións.
 2. Cinta de balizar vermella e Branca.
 3. Cartais de dirección
 4. Frechas de spray biodegradable en cor fosforescente.

ABASTECEMENTOS

A organización disporá de abastecementos líquidos.

É obrigatorio para os corredores levar un vaso ou sistema de hidratación para poder abastecerse nos puntos habilitados. A organización non terá vasos. ( faise isto por respeto ao medio e para reducir a producción de lixo).

QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?

No caso de emerxencia que nos imposibilite seguir na carreira e que faga precisa asistencia medica, deberase intentar chegar aos puntos de emerxencia, onde o persoal da organización prestará asistencia e enviará a ambulancia para a evacuación do accidentado.

No caso de emerxencia grave que impida movérmonos avisarase a outro corredor para que alerte no punto mais próximo ou chamarase aos teléfonos que aparecen nos dorsais. É obriga de todos os corredores prestar asistencia aos lesionados. A organización facilitará coa inscrición un seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

No caso de accidente que precise asistencia hospitalaria esta terá que ser prestada exclusivamente no centro concertado co seguro. Queda fóra da responsabilidade da organización a asistencia noutros centros de saúde ou hospitais.

Antes de entrar no recinto de saída procederase ao control de dorsais e do material obrigatorio, se fose necesario. A organización terá o percorrido totalmente balizado e os participantes deberán seguilo estritamente e non saltar ningún tramo. Para realizar ese control cada corredor disporá, no maratón, dun dispositivo GPS que indicará en todo momento a súa posición e o seu track. Nas outras probas haberá xuíces e alfombras de cronometraxe para controlar o paso dos corredores. Tanto o track como as lecturas do chip serán vinculantes á hora de decidir a descualificación dun corredor por non cumprir con todo o percorrido.

RESPONSABILIDADE XERAL.

Ao formalizala inscripción, momento de efectuar o pago da proba, cada deportista recoñece baixo sua responsabilidade que reúne e dispon de unhas condicions físicas, psíquicas e o dominio técnico necesario para afrontarla competición con éxito e acabar a carreira nos tempos de corte delimitados pola organización. A posesión da licenza federativa non asegura nin cubre esta responsabilidad. Ase mesmo, os e as participantes deberán:

 1. Ser responsables da sua propia seguridad e da do resto de competidores.
 2. Coñocer y respetar o reglamento da competicion así como o protocolo Fisiocovid-DxtGalego e as medidas particulares de esta carreira.
 3. O participante que abandone a competición está obrigado a quitarse o dorsal e comunicalo a organización.
 4. Obedecer las indicaciones da organizacion e voluntarios dispostos durante o percorrido.
 5. Respetar en todo momento as normas de circulación.
 6. Tratar a o resto de atletas, voluntarios e espectadores con respeto e cortesía.
 7. Respetar o medio ambiente e as zoas nasque se celebra a competición, queda terminante prohibido tirar basura, este  feito pode ser causa de descualificación.

Ante as causas meteorolóxicas ou de causa mayor que impidan a modificación de parte ou da totalidade de algúnha das distancias, a organización planteará una prueba alternativa sobre outra distancia e outros recorridos en función das circunstancias pero en ningún caso o evento se pospondrá a outra fecha e non se devolverá o importe de la inscripción.

O feito de inscribirse supón a aceptación do regulamento, e aceptase a publicación nos nosos medios, web, Facebook, twiter e demáis medios de publicidad do material fotográfico e video de dita  proba.

RECOMENDACIÓNS

INSCRIPCIONS

 Prezos das inscripcións e  plataforma de inscripción.

Percorrido maratón 43 kms

 

26€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Percorrido 14 kms

 

20€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Percorrido 27 km

22€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

Andaina 14 kms

 

13€

ata o día 30 de Xuño as 23:59

 

 • A inscrición inclúe:
  • Seguro de accidentes e R. C.
  • Catro abastecementos no maratón, 2 na media (líquido) e 1 na curta e andaina (líquido).
  • Agasallo da proba.
  • Comida final.
  • Reportaxe fotográfica en aberto.
  • Seguimento gps Track The Race (distancia maratón).

  .

CLASIFICACIÓNS

MARATON 2019

TRAIL LONGO 2019

TRAIL CURTO 2019

HEMEROTECA

Fotos e videos

Fotos

I Trail das Bestas

II Trail das Bestas

III Trail das Bestas

Videos

ECORESPONSABILIDADE

Tanto o Concello de Muras como os organizadores temos un forte compromiso coa conservación da natureza, e neste caso coa conservación dos espazos de Muras, especialmente a Serra do Xistral. Queremos que esta sexa unha carreira ecorresponsable, e por iso decidimos tomar unha serie de medidas como as seguintes:

 • Os abastecementos realizaranse sen vasos nin plásticos.
 • Limitarase o trazado a espazos nos que non teña impacto o tránsito dos corredores.
 • Haberá un grupo de voluntarios de revisión dos trazados ao finalizar o evento.
 • Realizarase unha xornada “cero lixo”, na que se organizará un percorrido para todo aquel que queira participar e recoller o lixo que haxa nos trazados.

COVID

MEDIDAS SANITARIAS ANTICONTAXIO PARTICULARES

A seguinte documentación inclúe todas as medidas sanitarias necesarias para minimizar as posibilidades de transmisión e contaxio entre os participantes no evento.

Ademais das medidas preventivas, a organización velará por evitar calquera posibilidade de masificación de áreas e cancela eventos específicos da axenda onde non se poden respectar as condicións de seguridade sanitaria. Polo tanto, elimínanse as Saidas en Masa.

Independentemente das propostas deste documento, a organización estará aberta a incluír cantas medidas sexan necesarias, polo que queda á disposición das autoridades sanitarias para traballar neste sentido.

 1. MEDIDAS XERAIS PARA TODA A ORGANIZACION.

Estas medidas incluen a:

 • Equipo Organizativo
 • Deportistas
 • Empresas de servicios (montadores, cronometraxe, speaker)
 • Sanitarios e persoal médico
 • Autoridades

No caso das persoas:

 • Deberase manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5m ou na súa falta, utilizar máscara. Cando non se utilice, é importante gardala axeitadamente para evitar que adquira ou transmita o coronavirus.
 • Sempre que sexa posible, os deportistas, durante a práctica deportiva deberán manter a distancia de seguridade interpersoal.
 • Evitar lugares concurridos.
 • Evitar en todo momento o saúdo con contacto físico.
 • Utilizar panos desbotables e tiralos á papeleira, tras cada uso.
 • Asegurarse de manter unha boa hixiene respiratoria. Eso significa cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano desbotable ao toser ou estornudar. Neste caso, desbotar de inmediato o pano usado e lavar as mans.
 • Lavar con frecuencia as mans con agua e xabón ou con xel hidroalcohólico.
 • Na medida do posible, evitar tocar os ollos, o nariz e a boca e no caso de facelo, prestar atención ao lavado previo de mans.
 • Realizar un auto test antes de ir cara a actividade deportiva, para confirmar se pode ter síntomas de COVID-19: Teño febre, tos ou falta de alento?
 • Non compartir vehículo particular con outras persoas non conviventes, sempre que sexa posible. De non ser así, priorizar formas de desprazamento que favorezan a distancia interpersoal e, en todo caso, utilizar máscara. Ademáis é importante un asiduo lavado de mans ou emprego de xel hidroalcólico antes de entrar e despois de saír do vehículo.
 • Non se deben compartir alimentos bebidas ou similares. Recoméndase marcar os envases utilizados para evitar confusións.

No caso de material e espazos comúns:

 • Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta.
 • Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans.
 • Cando existan postos de traballo compartidos por máis dunha persoa do staff, estableceranse os mecanismos e procesos oportunos para garantir a hixienización destes postos.
 • Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.
 • Realizar tarefas de ventilación periódica nos espazos utilizados e, como mínimo, de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Na medida do posible, manter as portas abertas con cuñas e outros sistemas para evitar o contacto das persoas cos pomos, por exemplo. Durante as actividades en recintos pechados, na medida do posible, realizar os tempos de descanso e/ou recuperación en zonas ao aire libre ou ben ventiladas.
 • Disporase de papeleiras para depositar panos e calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día.
 1. INFORMACION PREVIA A CARREIRA.

Na web http://traildasbestas.com/ :

Estarán expostos para consulta o enlace ás medidas particulares propias do evento, recollidas nas seguintes partes deste mesmo documento.

Expoñeranse tamén os horarios de recollida de dorsais, horarios de de pre-saida e saida de cada corredor.

Croquis de zonas de aparcamento, circulacion ata zona de Secretaría/Recollida de Dorsais

Expoñerase tamén con sufiente antelación a información técnica da carreira e tamén enviarase a os corredores vía correo electrónico.

 1. DESPRAZAMENTO A MURAS / APARCAMENTO.

Os corredores deberan vir cambiados da súa casa ca roupa de que utilizaran en carreira para evitar o uso dos vestiarios.

Transporte público ou privado compartindo vehículo con persoas non convivintes: Aplicar xel nas mans antes e despois do uso do transporte. Máscara obrigatoria durante os traxectos de ida e volta.

 

 1. RECOLLIDA DE DORSAIS.

Os accesos para a retirada de dorsais e bolsa do corredor estarán debidamente sinalizados, existindo unha dirección de entrada e outra de saída. A entrada e saida de esta zona estará controlada por persoal da organizacion, en todo momento manterase a distancia de seguridade.

Disporase de xel hidroalcólico para a súa utilización antes de entrar e o saír. A máscara obrigatoria en todo momento hasta a saída.

 

 

 

 1. PRE-SAIDA.

A Pre-Saida estará delimitada e será unha zona amplia anexa a Saida.

A entrada a zona de Pre-Saida farase con mascarilla, previa desinfeccion de mans e con toma de temperatura, aqueles participantes que superen os 37.5º non poderán tomar a saida.

So se poderá acceder a esta zona 15 minutos antes do horario asignado de saida.

 1. DURANTE A CARREIRA.

A Saida estará delimitada e separada da zona de Pre-Saida, os corredores serán convocados nun espacio amplo que permitirá manter a distancia de seguridade de 1.5m, disporanse marcas no chan para facilitar esta media.

Os corredores so poderan acceder a ela cando quede vacía e sexan chamados por megafonía

Uso de mascarilla no momento da saída e no primeiro e último kilometro (zona urbán).

As saídas:

 • 8:00-8:50  Saída do Maratón (un corredo por minuto).
 • 8:30-10:10 Saída 27K,14k e Andaina (un corredor de cada modalidad por minuto).

Meta:

 • Uso de mascarilla obligatorio desde a entrada no ultimo kilómetro de carreira, así como na meta.

Entrega de premios 14k, 27k e Maratón, según se vaia formando o podium á entrada en meta, sempre con mascarilla e distancia de seguridade.

7.AVITUALLAMENTO

A zona de avituallamento estará delimitada e cerrada, existindo unha dirección de entrada e outra de saída.

Disporase de xel hidroalcólico para a súa utilización antes de entrar e o saír. A máscara obrigatoria en todo momento mentres se esté realizando o avituallamento e na espera en caso de formarse cola.

Cada corredor portará o seu vaso que será rellenado por un membro da organización. Non se producira contacto co corredor nin co vaso.

Controlarase a cadencia de acceso dos corredores, respetando as distancias tanto en nesta area como na zona de acceso o avituallmento e intentando que a permanencia séa a mínima imprescindible.

Colocaranse marcas no chan previas a entrada do avituallmiento que axuden a respetar a distancia no caso de ter que agardar cola.

 1. LINEA DE CHEGADA.

A zona de meta será un espacio amplo, que permita chegada a o sprint.

Os corredores deberan  facer uso da mascarillla desde a  entrada no ultimo kilómetro de carreira e unha vez crucen a liña, e disporase de xel hidroalcólico para a desinfeccion de mans.

Habilitarase un pasillo de unha sola direccion  a continuacion da meta para que os corredores recollan o seu pack de comida (bocadillo), acto seguido deberan abandonar a zona. Non se habilitara zona de comedor.

 1. No caso de rescate ou evacuacion o corredor debera facer uso da mascarilla en presencia dos sanitarios e coluntarios desprazados para tal fin, asi como si fora posible o uso de xel hidroalcólico antes de subir o coche de rescate.
 1. SERVICIO DE DUCHAS.

           Non estará disponible.

 1. PUBLICO ASISTENTE.

Estará habilitada unha zona de espera onde haberá información recordando manter a distancia de seguridade. Máscara obrigatoria durante toda a estancia.

Prohibido compartir calquera tipo de comida e bebida. Sendo esa persoal e non intercambiable, incluso despois de lavar as mans ou empregar xel hidroalcolico.

12. ORGANIZACION

A organización solo e responsable de proporcionar máscaras e lubas a o seu persoal e voluntarios así como unha pequena continxencia para necesidades médicas. Tódolos demais participantes  e persoas acreditadas deben traer o seu propio equipo de protección.

CONTACTO

tes algunha dúbida?

LOCALIZACIÓN

Latitud: 43.5033806

Longitud: -7.6875776

TELÉFONO

+34 679253177

Formulario de contacto

Contestaremosche o antes posible