TRAIL DAS BESTAS – MURAS

Sétima edición

Campionato Galego de Trail Running Maratón

7 DE XULLO

LOCALIZACIÓN

Localización da Saída e Chegada: Area Recreativa A Veiga. Muras (Lugo)

Distancia en tempo dende a Coruña: 1H.09 Min

Distancia en tempo dende Lugo: 50 Min.

Distancia en tempo dende Ferrol: 44 Min.

Distancia en tempo dende Viveiro: 33 Min

As Coordenadas de Muras son as seguintes:

* Latitude: 43.5033806
* Lonxitude: -7.6875776

Ver en Google Maps

HORARIOS E INFORMACIÓN TÉCNICA

 • 7:00 Apertura de secretaría.
 • 8:00 Saída maratón.
 • 9:30 Saída 27k 
 • 10:15 Saída 12k.
 • 10:20 Saída Andaina 
 • 13:30 Entrega de premios 12K
 • 14:00 Entrega premios 27K
 • 15:30 Peche de meta / Entrega premios Maratón.

 

 

 

CATEGORIAS

As categorías son as seguintes para tódalas carreiras;

 • Absoluto/a.
 • Veterán/a. Nados en 1979 en anteriores.
 • Non existe a categoría senior. Os premios absoluto e veterán son acumulativos.

CONTORNO

A proba discurrirá por zonas de especial interese medioambiental da Serra do Xistral e Rio Eume. Pregamos a todos os participantes que respeten a contorna, que non se boten restos de plásticos ou lixo no monte e que non se moleste á posible fauna que se encontré polo percorrido.

PERCORRIDOS

3 distancias: Maratón, 27k y 12k

01.

Maratón

43 kms. desnivel: +2080 mts. -2080mts.

page7image22608928

02.

27k

27kms. Desnivel: +1180 mts. -1180 mts.

page7image22614080

03.

12k e Andaina

12 Kms. Desnivel +500 mts. -500 mts.

REGULAMENTO

Regulamento e información da carreira

MATERIAL OBRIGATORIO PARA A DISTANCIA MARATÓN

 

 (obrigatorio portar, non levar posto)

 • Sistema de hidratación de como mínimo 1 litro.
 • Teléfono móbil.

*os corredores que non porten o material obrigatorio serán descalificados pola organización

MATERIAL OBRIGATORIO PARA A DISTANCIA 27K

 

 • Sistema de hidratación de como mínimo 1 litro.

*os corredores que non porten o material obrigatorio serán descalificados pola organización

BALIZAXE DA CARREIRA

Haber 3 tipos de marcas para seguir o percorrido:

 1. Marcas fixas con frechas de dirección en crucezamentos e interseccións.
 2. Cinta de balizar vermella e Branca.
 3. Cartais de dirección
 4. Frechas de spray biodegradable en cor fosforescente.

ABASTECEMENTOS

Dependendo da distancia de carreira teredes os seguintes abastecementos:

 • Maratón: 3 Líquidos e 2 Líquidos-Sólidos
 • 27k: 2 Líquido e 1 Líquido-Sólido
 • 12K e Andaina: 1 Líquido-Sólido

Nos líquido-sólido encontraredes froita.
Tamén encontraredes spray de protección solar.

QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?

No caso de emerxencia que nos imposibilite seguir na carreira e que faga precisa asistencia medica, deberase intentar chegar aos puntos de emerxencia, onde o persoal da organización prestará asistencia e enviará a ambulancia para a evacuación do accidentado.

No caso de emerxencia grave que impida movérmonos avisarase a outro corredor para que alerte no punto mais próximo ou chamarase aos teléfonos que aparecen nos dorsais. É obriga de todos os corredores prestar asistencia aos lesionados. A organización facilitará coa inscrición un seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

No caso de accidente que precise asistencia hospitalaria esta terá que ser prestada exclusivamente no centro concertado co seguro. Queda fóra da responsabilidade da organización a asistencia noutros centros de saúde ou hospitais.

Antes de entrar no recinto de saída procederase ao control de dorsais e do material obrigatorio, se fose necesario. A organización terá o percorrido totalmente balizado e os participantes deberán seguilo estritamente e non saltar ningún tramo. Para realizar ese control cada corredor disporá, no maratón, dun dispositivo GPS que indicará en todo momento a súa posición e o seu track. Nas outras probas haberá xuíces e alfombras de cronometraxe para controlar o paso dos corredores. Tanto o track como as lecturas do chip serán vinculantes á hora de decidir a descualificación dun corredor por non cumprir con todo o percorrido.

 

RESPONSABILIDADE XERAL.

Ao formalizala inscripción, momento de efectuar o pago da proba, cada deportista recoñece baixo sua responsabilidade que reúne e dispon de unhas condicions físicas, psíquicas e o dominio técnico necesario para afrontarla competición con éxito e acabar a carreira nos tempos de corte delimitados pola organización. A posesión da licenza federativa non asegura nin cubre esta responsabilidad. Ase mesmo, os e as participantes deberán:

 1. Ser responsables da sua propia seguridad e da do resto de competidores.
 2. Coñocer y respetar o reglamento da competicion así como o protocolo Fisiocovid-DxtGalego e as medidas particulares de esta carreira.
 3. O participante que abandone a competición está obrigado a quitarse o dorsal e comunicalo a organización.
 4. Obedecer las indicaciones da organizacion e voluntarios dispostos durante o percorrido.
 5. Respetar en todo momento as normas de circulación.
 6. Tratar a o resto de atletas, voluntarios e espectadores con respeto e cortesía.
 7. Respetar o medio ambiente e as zoas nasque se celebra a competición, queda terminante prohibido tirar basura, este  feito pode ser causa de descualificación.

Ante as causas meteorolóxicas ou de causa mayor que impidan a modificación de parte ou da totalidade de algúnha das distancias, a organización planteará una prueba alternativa sobre outra distancia e outros recorridos en función das circunstancias pero en ningún caso o evento se pospondrá a outra fecha e non se devolverá o importe de la inscripción.

O feito de inscribirse supón a aceptación do regulamento, e aceptase a publicación nos nosos medios, web, Facebook, twiter e demáis medios de publicidad do material fotográfico e video de dita  proba.

INSCRIPCIONS

Apertura: 1 de abril 2022

Percorrido maratón 43 kms

26€

Percorrido 12 kms

20€

Percorrido 27 km

22€

Andaina 12 kms

13€

 • A inscrición inclúe:
  • Seguro de accidentes e R. C.
  • Catro abastecementos no maratón, 2 na media (líquido) e 1 na curta e andaina (líquido).
  • Agasallo da proba.
  • Bocata e froita final
  • Reportaxe fotográfica en aberto.
  • Seguimento gps Track The Race (distancia maratón).

  .

CLASIFICACIÓNS

MARATON 2019

MARATON 2021

MARATON 2022

MARATON 2023

TRAIL LONGO 2019

TRAIL LONGO 2021

TRAIL LONGO 2022

TRAIL LONGO 27K 2023

TRAIL CURTO 2019

TRAIL CURTO 2021

TRAIL CURTO 2022

TRAIL CURTO 15K 2023

HEMEROTECA

Fotos e videos

Fotos

VI Trail das Bestas (2023)

III Trail das Bestas

V Trail das Bestas (2022)

II Trail das Bestas

IV Trail das Bestas

I Trail das Bestas

Videos

2023

2022

2019

ECORESPONSABILIDADE

Tanto o Concello de Muras como os organizadores temos un forte compromiso coa conservación da natureza, e neste caso coa conservación dos espazos de Muras, especialmente a Serra do Xistral. Queremos que esta sexa unha carreira ecorresponsable, e por iso decidimos tomar unha serie de medidas como as seguintes:

 • Limitarase o trazado a espazos nos que non teña impacto o tránsito dos corredores.
 • Haberá un grupo de voluntarios de revisión dos trazados ao finalizar o evento.
 • Realizarase unha xornada “cero lixo”, na que se organizará un percorrido para todo aquel que queira participar e recoller o lixo que haxa nos trazados.

BOP Prezos

Bop Prezos

Núm. 105 – sábado, 9 de maio de 2020                                             BOP Lugo

 

Neste contexto, tendo en conta a Resolución desta Alcaldía de data  25 de marzo de 2020 que adopta, entre outras, directrices xerais a empregar no marco das relacións contractuais e prestacionais deste Concello compre adaptar ás circunstancias extraordinarias actuais, as condicións de explotación do uso e utilización que se desenvolvan nas instalacións municipais e cuxas actividades quedaron suspendidas por estar incluídas no ámbito de aplicación do artigo 10 do devandito Real Decreto Lei 463/2020, de 14 de marzo, que declara o estado de alarma, relativo as medidas de contención no ámbito da actividade comercial, equipamentos culturais, establecementos e actividades recreativas, actividades de hostalería e restauración, e outras adicionais.

Polo exposto,  en particular respecto  da “Taxa por estacionamento nas vías públicas dos autotaxis e demais vehículos de alugueiro” e a “Taxa por utilización do dominio local no Mercado ou Praza de Abastos e nos seus espazos e servizos anexos”  que se abona a este Concello, pola ocupación da vía pública ou pola utilización privativa de bens de dominio público municipal, coa finalidade de minimizar as consecuencias derivadas da disminución da actividade derivada da adopción das referidas medidas de emerxencia, en virtude das atribucións que me confire o art. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, DISPOÑO:

PRIMEIRO.- Reducir as taxas que se abonan neste Concello como contraprestación económica derivada da “Taxa por estacionamento nas vías públicas dos autotaxis e demais vehiculos de alugueiro” e da “Taxa por utilización do dominio local no Mercado ou Praza de Abastos e nos seus espazos e servizos anexos”, nun importe do 95%,   redución que terá efectos durante todo o período de vixencia da declaración do estado de alarma, e polo tanto con efectos económicos do día 14 de marzo de 2020, data de entrada en vigor do polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (DF3ª).

SEGUNDO. Notificar a presente resolución á Intervención Municipal, aos interesados, así como aos empregados públicos con responsabilidades na tramitación das correspondentes facturas xiradas por estes conceptos.

TERCEIRO.- Unha vez restablecido o normal funcionamento das institucións municipais, déase conta á Xunta de Goberno da resolución adoptada.

Monforte de Lemos, 21 de abril de 2020.- O ALCALDE, José Tomé Roca.

 1. 0813

 

MURAS

Anuncio

Aprobación definitiva da ordenanza reguladora do prezo público pola participación no Trail das Bestas no Concello de Muras

Téndose aprobado provisionalmente polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria levada a cabo o 26.02.2020   a ordenanza reguladora do prezo público pola participación na carreira popular “Trail das Bestas” no Concello de Muras,  e, unha vez transcorrido o prazo de 30 días a que fai referencia o artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, sen se ter presentado reclamacións contra dito acordo provisional, éste queda automáticamente elevado a definitivo, procedéndose á publicación do seu texto íntegro de seguido:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PARTICIPACIÓN NA CARREIRA “TRAIL DAS BESTAS” DO CONCELLO DE MURAS (LUGO)

Artigo 1.- Fundamento

De conformidade co previsto no artigo 127 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación cos arts. 41 a 47 desta norma e en exercicio da potestade regulamentaria recoñecida ás entidades locais nos artigos 4, 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local, este Concello establecece o prezo público pola participación na carreira “Trail das Bestas”.

Artigo 2.- Concepto

O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe o ingreso de dereito público, que se satisfará polos participantes na carreira “Trail das Bestas”.

Artigo 3.- Obrigados ao pago

Están obrigados ao pago do prezo público regulado nesta ordenanza as persoas físicas que vaian participar no “Trail das Bestas” organizada polo Concello de Muras e que desenvolverase a  través de empresa externa.

Artigo 4.- Tarifas

As contías do prezo público que se deberán pagar ao Concello pola participación na carreira será de:

 • Polo percorrido maratón de 43km: 26,00€
 • Polo percorrido de 24,5km: 22,00€
 • Polo percorrido de 15km: 20,00€
 • Pola andaina de 15 km: 13,00€

Artigo 5.- Normas de xestión

A obrigación de pago nace desde que se inicie a prestación do servizo ou realícese a actividade: inscripción para participar na actividade.

Artigo 6.- Obrigación e lugar de pago

 1. O pago do prezo público efectuarase a través da páxina creada ao efecto: www.traildasbestas.es Disposición derradeira

A presente ordenanza reguladora do prezo público para participar na carreira “Trail das Bestas” que foi aprobada polo Pleno do Concello en sesión celebrada o día 26 de febreiro de 2020, unha vez aprobada definitivamente, será publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse unha vez que transcorra o prazo previsto no art. 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril, e manterase en vigor ata a súa derogación ou modificación expresa. Muras, 30 de abril de 2020.- O Alcalde, Manuel Requeijo Amejo.

R. 0814

 

Anuncio

Edicto publicación definitiva ordenanza IVTM Concello de Muras

O abeiro do disposto no artigo 17.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, procédese á publicación do texto íntegro da  Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  do Concello de Muras, aprobada inicialmente polo Concello Pleno en data 26 de febreiro de 2020, e estando sometido a información pública o devandito acordo polo prazo de trinta día hábiles, previa publicación do correspondente anuncio no taboleiro de edictos e no BOP núm. 60 de data 13 de marzo de 2020, sen que nese tempo se presentasen reclamacións, considerase definitivamente adoptado o citado acordo.

Contra o acordo descrito no parágrafo anterior, poderán os interesados interpoñer directamente o recurso contencioso- administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de publicación deste Edicto. Poderán así mesmo interpoñer calquera outro que estimen axeitado.

ORDENANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

I.- Disposición Xeral

Artigo 1.- De conformidade co establecido polo artigo 2, en relación cos artigos 56, 59 e 92 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, establécese o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

II.- Feito Impoñible

Artigo 2.-

1.- O imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica é un tributo directo que grava a titularidade dos vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexa a súa clase e categoría.

2.- Considerarase vehículo apto para a circulación o que houber sido matriculado nos rexistros públicos correspondentes e mentres non causase baixa nos mesmos. Para os efectos deste imposto, tamén se considerarán aptos os vehículos provistos de permisos temporais e matrícula turística.

3.- Non están suxeitos a este imposto:

 1. a) Os vehículos que sendo dados de baixa nos rexistros por antigüidade do seu modelo, poidan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibicións, certames ou carreiras limitadas aos desta natureza. b) Os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuxa carga útil non sexa superior a 750 quilogramos.

III. Exencións

Artigo 3

1.- Estarán exentos do imposto:

 1. Os vehículos oficiais do Estado, Comunidades Autónomas e Entidades Locais adscritos á defensa nacional ou á seguridade cidadá.
 2. Os vehículos de representacións diplomáticas, oficinas consulares, axentes diplomáticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en España, que sexan súbditos dos respectivos países, externamente identificados, e a condición de reciprocidad na súa extensión e grao. Así mesmo, os vehículos dos organismos internacionais con sede ou oficina en España e dos seus funcionarios ou membros, con estatuto diplomático. c) Os vehículos respecto dos cales así se derive do disposto en tratados ou convenios internacionais.

INFO Turística

CONTACTO

tes algunha dúbida?

LOCALIZACIÓN

Latitud: 43.5033806

Longitud: -7.6875776

TELÉFONO

+34 679253177

Formulario de contacto

Contestaremosche o antes posible